[Melih Cevdet Anday] Download Aylaklar ebook – eBook and Kindle

Review Aylaklar

Aylaklar çürümenin yozlaşmanın tükenişin romanı Cumhuriyet sonrasında kocası kızı damadı torunu ve çevresinde topladığı rantiyelerle Paşa babasından kalan konağı airimiz g zel bir roman yazm yerli eserleri pek sevemesem de Aylaklar kitab n keyifle okudum ve merak edenlere tavsiye ederim

Characters Ð PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free ✓ Melih Cevdet Anday

Aylaklar

Eski lüksüyle yaşatmaya çalışan Leman Hanım Eski düzenin armağanı olan mülkleri arazileri satıp savarak geçinen ama gün geçtikçe içinde yaşadıkları konakla birli 25 May s 2020 Pazartesi0943Siz y z y ll k bir r menin sonucusunuz Bir lke nas l batar Yaln zca sava larda yenilmekle de il elindeki topraklar ba kalar na kapt rmakla da de il Ruh a kerek ya amaktan koparak batar Enver Pa a bir g n ka p gitti Ne d n yordu o s rada biliyor musun Bu sefer yenildim Insan n hayat nda yenmek de yenilmek de vard r diye d n yordu O yenilgiden ne gibi ahlak k nt leri kaca n hesaplayacak yetenekte de ildi Ama d nyada bunu hesaplayacak kac devlet adam vard r dersiniz Pek azd r o u futbol ma gibi g r r devlet i ini Sonra vatanlar elden gider uygarl klar kerMay s ay n n yazar Melih Cevdet Anday oldu benim i in Toplamda yazardan 3 tiyatro kitab 6 iir kitab ve 1 roman okudum Garip ak m n n de erli yazar ndan biridir Melih Cevdet Anday Tabii Orhan Veli Kan k kadar okunmu de il lakin ok y nl bir yazar Edebiyat birikimi olan her okurun da onu sevece ini d n yorum iirlerinde mitoloji ve Yunan esintileri fazlaca hissedilse de tiyatro ve romanlar nda d nemsel olaylar toplumculuk izgisi de kendini g stermektedir iirlerinin baz lar n daha iyi anlamland rmak i in ya mitoloji bilginiz olmal ya da iirde ge en ve bilmedi iniz unsurlar ara t r p okumalara devam etmeniz gerekmektedir B ylece zihinlerde daha da sa lamla yor onun dizeleriAylaklar kitab da bir panorama Pa alardan beylere ge i s recinin yans mas Abd lhamit d neminden kalma bir Pa a n n kona nda ya ayan ailenin stibdat d neminden 1970 li y llara varan d rt ku a n hikayesini i eriyor bu kitap Ge i d nemlerini anlatan yazarlar m z var mesala Yakup Kadri Karaosmano lu nun Ankara ve ard ndan Panorama eserlerini rnek g sterebiliriz ama teknik ve dil kullan m a s ndan Melih Cevdet Anday ok daha st n kitab n ba ndan sonuna kadar hem ok kolay okunuyor hem de ok g zel analizler yap yor zellikle Osmanl n n da l d neminin esintilerini okurken Pa a ve pa a ailelerinin l ks hayat konak hayat n daim ettirbilmek ad na verdikleri u ra lar n gizli kapakl yap lmas ve atafatl bir hayat s ren aylaklar tayfas n n da bu durumun nas l sa land n hi bir zaman bilmemesi o karc zihniyet lke elden giderken bile kendi midelerinden ba ka bir eyi d nmeyen sarayl burjuva kar m insanlar n r m ruh hallerini yans tmak da ok ba ar l bir eser Son zamanlarda toplumcu ger ek i izginin d nda kalan romanlar ok az okuyorum Melih Cevdet Anday n romanlar n ise ok merak ediyordum Elimdeki Aylaklar kitab Varl k Yay nlar ubat 1974 bask s daha bask dan kan haliyle elli y ld r sahaflarda dola an bir kitapt Sayfalar birbirine yap k hepsini kendim b akla ay rd m Okumuyoruz evet biliyorum Yaln z elli y l nce ya ayan insanlar da okumam bu kitab Melih Cevdet Anday biz okusak da okumasak da T rk Edebiyat i in nemli bir de er onun yeri de i mez Sadece yerli yazarlar yerine yabanc lara s nan bizlerin kendi i inde ld rece i bir de er olur o kadar Yani bu sorun ki isel bir sorun biz onun eserlerini okumuyorsak kendi iir seslendirmesini dinlemiyorsak bu bizim k lt r m ze olan yabanc l m z g sterir Baz yazarlara denk gelince de yazamadan edemiyorum MelihCevdet Anday onlardan biridirRoman iki b l mden olu uyor Birinci b l m kr Pa a n n k z Leman Han m ve ailesinin Pa a kona ndaki ya amlar n ve 18 odal kona a Aylaklar n yerle im hikayesini i eriyor Bu b l m teknik olarak ok be endi im bir b l md roman imdiki zamanla ba lay p konular ilerledik e Abd lhamit zaman na kadar giden geri d n tekni i ile zenginle tirilmi Her karakterin ge mi ini de ara ara veren yazar ak i erisinde hem okuma tutkunuzu diri tutuyor hem de konu derinli ini artt r yor Kona n da lma s recini de ok iyi i liyor yazar Pa a k z n n konak idaresini eline almas eski devlet gelene inden gelen o asillik sevdas ile konakta ya ayan Aylak s m r c haz r yiyici tayfadan habersiz o zengin sofralar n olu um kaynaklar n belli etmemesi ve s rekli ge mi e d n k s ylemleri ile Osmanl zaman n n zlemini duyan Leman Han m n nde oldu u bir b l md r S rekli olan entrikalar ve bu entrikalar n zerini ustaca rt p konak ya am na etki etmesine m saade etmeyen Leman Han m kona ayakta tutan kilit isimdir lk b l m ikinci b l me bir haz rl k evresidir kinci b l mde de Pa a Kona ndaki hayat sona ermi olacak konak y k l p apartman dairesinde bir hayat ba layacak Bu b l m n kilit ismi Pa a Torunu Muammer Bu b l m teknik a dan di erinden farkl d r nk bu b l mde Muammer in g nl n okuyacaks n z ki bu g nl kler i sel hesapla malar Pa a zaman ndan kalan kona n nas l ayakta kald n Aylaklar dan kurtulman n g l n konu alan bir b l md r lk b l m daha hareketli daha ak c bir b l m ama ikinci b l mde analiz yap lan bir b l m oldu u i in genelde tek karakter a z ndan s rmesi kitab tamamlayan ok ba ar l bir hareket olmu bana g reBen kitab ok be endim K yl lerden fakirlerden zorla toplanan paralarla kendi asil ya amlar n devam ettiren o eski zaman kal nt lar n n Aylaklar taraf ndan s m r lme anlar ok ba ar l yd Pa alar devletten ve milletten arpt klar ev arsalar konaklarla l ks i inde ya yor Siyasi g r bir veya ayr farketmeksizin konaklara misafir gibi gelen baz insanlar da o pa alar ve onlar n ailelerini s m r yor Okuyan arkada lar n da kitab sevece ini d n yorum eri e pek de inmek istemiyorum kitaptaki her karakterin ayr ayr bir nemi var lakin amac m genel bir er eve cizmekti sadece Yeterli oldu unu d n yorum yi okumalar dilerimSiyaset yapacak seviyeye gelmemi tir bizim insanlar m z nk hi birimizde yeni bir bulu ard nda ko mak yeni bir ey yaratmak g c ve terbiyesi yok Siyaset nedir Topluluk uurunda bir ke if Kalabal en az y z y l s r kliyecek bir hedef icat etmek Oysa biz icadedilmi hedefler ve eski ke ifler ard nda dola p durdu umuz i in sonunda gele gele kendi kar m z koruma a geliyoruz dealizmi bir t rl anl yam yoruz

Melih Cevdet Anday ✓ 2 Review

Kte çürüyen insanlar Yitik saray bürokrasisinin artık tanıyamaz olduğu dış dünyayı yok sayarak kendisi de ayakta zor duran Şükrü Paşa Konağı'nda direnişinin öyküs Melih Cevdet Anday en be endi im cumhuriyet d nemi yazarlar ndand r Bask s n ok be endi im bu kitab t m Anday severlere tavsiye ediyorum


10 thoughts on “Aylaklar

 1. says:

  II Abdülhamit zamanında padişahın eczacıbaşısı Şükrü Paşa tarafından yaptırılmış olan konak baş rolü kapıyor bu iki bölümlü kitabın ilk bölümünde Melih Cevdet Anday öyle bir konak tasarlamış ki çökmekte olan imparatorluğun tüm izlerini sebeplerini solan renklerini eskimiş anlayışı üzerinde ta

 2. says:

  Şairimiz güzel bir roman yazmış yerli eserleri pek sevemesem de Aylaklar kitabını keyifle okudum ve merak edenlere tavsiye ederim

 3. says:

  Üç dört kuşağın bir arada yaşadığı büyük ailelerin hayatlarını okumak o birlik beraberlik duygusuna

 4. says:

  25 Mayıs 2020 Pazartesi0943Siz yüz yıllık bir çürümenin sonucusunuz Bir ülke nasıl batar Yalnızca savaşlarda yenilmekle değil elindeki toprakları başkalarına kaptırmakla da değil Ruhça çökerek yaşamaktan koparak

 5. says:

  kalp kalp kalp

 6. says:

  Cumhuriyet öncesinde saraydan beslenen Cumhurlyet’ in gelişi ile birlikte ise sudan çıkmış balığa dönen ve yeni

 7. says:

  confused as much as the early republicans confusion with the culture couldn't finish

 8. says:

  Melih Cevdet Anday en beğendiğim cumhuriyet dönemi yazarlarındandır Baskısını çok beğendiğim bu kitabı tüm Anday severlere tavsiye ediyorum

 9. says:

  Dünyanın en büyük şairlerinden birinden muazzam bir roman

 10. says:

  ‘Çalışmayı küçümseyerek çalışmaya giriyordum Ben de Eşfak gibi belki de bizim bütün kuşak gibi birtakım büyük işler için