[هما ناطق] Epub ای‍ران‌ در راه‌ی‍اب‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ۱۸۴۸ ۱۸۳۴ read online

هما ناطق ✓ 7 Free download

ای‍ران‌ در راه‌ی‍اب‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ۱۸۴۸ ۱۸۳۴

اینکه بس مهم است و فراخور بازبینی دوره ایستکه به وصله ناجور میماند زیرا که دولت درویشان است و برآمد دگراندیشان مناسبات اجتماعی همیشگی دوران پیشین و پسین.

Free read ای‍ران‌ در راه‌ی‍اب‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ۱۸۴۸ ۱۸۳۴

حاکم نیست تاجائی که روشنگران، از جمله بابیان را در کنار حکومت می بینم و مالکان، مجتهدان و شاهزادگان و نیز دولتهای اروپائی را در پیکار با حکومتـ از متن کتا?.

Summary ò eBook, PDF or Kindle ePUB ✓ هما ناطق

اما چرا از سالهای ۱۸۳۴ تا ۱۸۴۸ آغازیده ام و دوره محمد شاهی و صدرات اعظمی حاجی میرزا آقاسی را دست گرفته ام نخست اینکه چرخه ایست ناشناخته و از یاد رفته به رغم.


About the Author: هما ناطق

Homa Nategh was an Iranian historian Professor of History at Tehran University A specialist in the contemporary history of Iran she resided in Paris France until her death She was active during Iran's 1979 revolution1 thoughts on “ای‍ران‌ در راه‌ی‍اب‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ۱۸۴۸ ۱۸۳۴

  1. says:

    ‎دوستانِ گرانقدر، این کتاب از چهار بخشِ کلی و سیزده فصل تشکیل شده است و نویسنده سرکار خانمِ هما ناطق، از اسناد و نامه ها و ک

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *